Avukat Enes TEKER

Şehit Mustafa Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Belediye İşhanı, Kat:1 No:126 Tarsus / İçel
Cep Onaylı
Ücretsiz
Vitrin
Bugün 1 , Temmuz ayında 2 ve toplamda 313 ayrı kişi ziyaret etti.

Harita

Tanıtım Videosu

Tüm Yorumlar

0 firma favorilere ekledi
Puan 0 / 5 - 0 yorum

Avukat Enes TEKER

Şehit Mustafa Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Belediye İşhanı, Kat:1 No:126

Avukat Enes TEKER 1998 Diyarbakır doğumludur. İlk ve orta öğretimini Çüngüş'te lise öğrenimine ise Elazığ'da tamamlamıştır. Baskil Anadolu Öğretmen Lisesi'nden 2015 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmeye hak kazanmıştır. Üniversite hayatının ikinci yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümüne kaydını yaptırmıştır. 2019 yılında her iki fakülteden de mezun olduktan ve İstanbul 1 Nolu Barosu nezdinde avukatlık stajını tamamladıktan sonra bir süre İstanbul'da mesleğini icra 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilere a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

 

1) VERİ SORUMLUSU

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Avukat Enes TEKER tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2) KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikincil düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ofis/işyeri güvenliğinin sağlanması, ilgili kişi güvenliğinin sağlanması, sözleşme hazırlık aşaması, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, sözleşme ilişkisi kapsamında tüm süreçlerin icra edilmesi olarak belirlenen amaçlarla işlenmektedir.

 

3) KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILMAKTADIR?

 

Veri sorumlusu tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Av. Enes TEKER tarafından iş yeri/ofis güvenliğinin sağlanması, ilgili kişi güvenliğinin sağlanması, sözleşme hazırlık aşaması, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, sözleşme ilişkisi kapsamında tüm süreçlerin icra edilmesi olarak belirlenen “Amaçlar” kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ve diğer yasal yükümlülükler gereği mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlarla,  yetkili yargı mercilerine veya kendi personelimizle paylaşılabilmektedir.

 

4) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan form doldurulması, elektronik ve/veya fiziki olarak belge/bilgi temini, güvenlik kamerası kaydı ve görüşme kamera kaydı vasıtalarıyla toplanabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanacaktır.

 

5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

 

Büromuz/ofisimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK hükümlerine ve ikincil düzenlemelere uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

 

6) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MUHAFAZA SÜRESİ

 

KVKK Madde 7/f.1 hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü olunan yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

7) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Av. Enes TEKER tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

8) KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KVKK 11. MADDEDE SAYILAN HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİNİ İLETME YÖNTEMLERİ

 

  Kişisel Veri Sahipleri sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı bir şekilde Av. Enes TEKER’e iletebileceklerdir:

 

  • Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Av. Enes TEKER’e iletilmesi,

  • Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle av.enesteker@gmail.com e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

Talebiniz kabul edip işleme konulabilir veya gerekçesi açıklanarak yazılı şekilde reddedilebilir.

 

Başvurunun reddedilmesi, süresinde başvuruya cevap verilmemesi veya verilen cevabın yetersiz bulunması hâllerinde; başvuru sahibinin başvurunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilme hakkı vardır.

 

 

 

VERİ SORUMLUSU

AVUKAT ENES TEKERedip ailesinin isteği üzerine Mersin'e dönmüştür. Türkçe dışında İngilizce, Rusça, Zazaca ve orta seviye Fransızca bilmektedir. Halihazırda mesleki faaliyetlerine Mersin Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak devam etmektedir. 

Çalışma Saatleri

Hafta İçi
Cumartesi
Pazar

Etiketler

Yorum Yaz

Oyunuz *

Zorunlu alanlar *