Antalya Avukat Ahmet Alkan

Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Aksu Plaza 5/4 Kepez / Antalya
Cep Onaylı
Ücretsiz
Vitrin
Bugün 1 , Temmuz ayında 6 ve toplamda 204 ayrı kişi ziyaret etti.

Harita

Tanıtım Videosu

Tüm Yorumlar

0 firma favorilere ekledi
Puan 0 / 5 - 0 yorum

Antalya Avukat Ahmet Alkan

Avukat Ahmet ALKAN tarafından 2015 yılında Antalya’da kurulanALKAN Hukuk Bürosu, hukuksal ilişkilerin düzenlenmesi, bilumum hukuki problem ve uyuşmazlığın hakkaniyet ve adalete yaraşır biçimde çözümlenmesi ve hukuk düzeninin öngördüğü kuralların eksiksiz uygulanmasını, her düzeyde yargı organları, resmi ve özel kişi, hakemler, kurul ve kurumlar nezdinde temin etmek gayesiyle; hukuksal bilgi ve deneyimini adaletin hizmetine ve müvekkillerinin faydasına tahsis etmek suretiyle hizmet vermektedir.
ALKAN Hukuk Bürosu, hukukun kendini yenileyen, güncelleyen ve dinamik bir disiplin olduğu ve değişen koşullara uyum sağladığı gerçeğinden hareketle, Türk ve yabancı uyruklu müvekkillerinin ulusal ve uluslararası hukuki meseleleri ve gereksinimlerine karşı efektif, stratejik, sürdürülebilir ve sonuç odaklı çözümler geliştirmekte; geliştirilen çözümleri yetkin ve deneyimli avukatları marifetiyle, ivedilikle, özen ve ciddiyetle tatbik etmektedir.
Kurumsallığı, tecrübeli avukat kadrosu ve ilkesel hizmet anlayışı ile hizmet veren ALKAN Hukuk Bürosu, kendisine tevdi edilen dosya özelinde, müvekkilinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çözüm haritası belirlemekte; bu çerçevede, müvekkil hak ve menfaatini gözetmek kaydıyla yargısal çözüm yollarına müracaat etmektedir. Yalnızca dava yoluyla değil; sulh ve uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine de başvurmaktadır.
Hukukun üstünlüğüne saygı esasına dayalı olarak Antalya’da kurulan ALKAN Hukuk Bürosu, faaliyet hayatına başladığı günden itibaren, yasalarla tanzim edilmiş sınırlar çerçevesinde hak ve özgürlüklerin yargı önünde müdafaa edilmesi ve sağlanması görevini, müvekkillerinin hak – menfaat – maddiyat – zaman dengesini gözetmek suretiyle, adaletin sağlanmasına hizmet eder nitelikte icra etmektedir.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunarken Alkan Hukuk Bürosu’nun en temel prensibi; vekil müvekkil ilişkilerini karşılıklı güven temelinde inşa etmektedir. Alkan Hukuk Bürosu avukatları, şahsi ve ticari hayata ilişkin sırların gizliliği ve bu bilgilerin özenle saklanması için gereken tedbirlerin alınması ve takip ettiğimiz işlerin tüm aşamalarında müvekkilin bilgilendirilmesine yüksek seviyede önem vermektedir.
Alkan Hukuk Bürosu önüne gelen hukuki bir sorunu tümüyle ele almakta ve en doğru çözüm yolunu tespit ederek neticelendirmektedir. Bunun için gerekli görülürse sorunun kaynaklandığı alanda uzman kişilerle işbirliği halinde çalışarak, her sorunu kendi alanına özel bilgi ve koşullar içinde ele alarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunmaktadır.

Hizmetlerimiz
Ağır Ceza Hukuku
Detaylar
Sigorta ve Tazminat Hukuku
Detaylar
İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku
Detaylar
İcra ve İflas Hukuku
Detaylar
Sözleşme Hukuku
Detaylar
Göç Ve Mülteci Hukuku
Detaylar
Ceza Hukuku
Detaylar
Aile ve Boşanma Hukuku
Detaylar
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Detaylar
Miras Hukuku
Detaylar
Yabancılar Hukuku
Detaylar
Hukuki Danışmanlık
Detaylar
Çalışma Alanlarımız Hakkında
Ceza ve Ağır Ceza Hukuku
Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz; ceza, ağır ceza ve ceza usul hukuku bakımından deneyimli, yetkin ve uzman kadrosu ile şikayet ve ihbar, soruşturma, kovuşturma ve kanun yolu işlemlerinde, hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında etkin, pratik, hızlı ve sonuç odaklı hizmet vermektedir.

Aile ve Boşanma Hukuku
ALKAN Hukuk ve Danışmanlık, 4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları başta olmak üzere, Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren uyuşmazlıklarda avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini icra eder.

Yabancılar Hukuku
Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, yabancılar hukuku kapsamında; yabancılık unsurunu haiz bilumum iş, işlem, ihtilaf ve davada, uluslararası gerçek ve tüzel kişilere uluslararası mevzuat çerçevesinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku
Alkan Hukuk ve Danışmanlık, miras hukuku düzenlemeleri çerçevesinde, miras hukukunun inceleme alanına giren hukuki mesele, ihtilaf ve davada, özel hukuk karakterli hukuk disiplinlerinde uzman ve başarılı avukatları ile müvekkillerine temsil hizmeti ve hukuk danışmanlığı sunmaktadır.

İdare Hukuku
Alkan Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku çerçevesinde; gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında müdafaa edilmesi kapsamında, iptal ve tam yargı davaları, idarenin düzenleyici işlemlerine karşı hukuki yollara başvurulması ve idari hukukun inceleme alanına giren her türlü hukuki meselede dava takip ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ilişkisinin tarafları nezdinde vuku bulan alacak davaları, fesih davaları, işe iade davaları vs. iş akdinden doğan bilumum ihtilafla ilgili dava takip ve hukuk danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

Ticaret ve Şirketler Hukuku
ALKAN Hukuk Bürosu, küçük, orta ve büyük ölçekli ulusal ve uluslararası şirketlere, yerli ve yabancı müvekkil/danışanlara yönelik ticaret ve şirketler hukuku, borçlar hukuku ve sözleşmeler hukuku çerçevesinde avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Hukuk & Danışmanlık Ofisimiz, 6698 sayılı yürürlükteki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; uyum süreci, başvuru işlemleri, Kurul müdafaası ve Kurul tarafından uygulanan yaptırımlara karşı itiraz ve dava süreçlerinin takibi hizmetlerini sağlamaktadır.

İnşaat ve Taşınmaz Hukuku
İnşaat ve taşınmaz hukuku kapsamında; inşaat ve gayrimenkullerin konu olduğu hukuki iş, uyuşmazlık ve yargısal faaliyetlerde uyuşmazlık çözüm ve dava takip hizmetleri sağlamaktayız.

İcra ve İflas Hukuku
Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, icra ve iflas hukuku çerçevesinde; borçlu – alacaklı ilişkileri ve iflastan doğan ihtilaflarda sulh, uzlaşma ve dava takip hizmetleri icra etmektedir.

Sözleşme Hukuku
Sözleşmeler hukukuna konu her türlü sözleşmenin hazırlanması, düzenlenmesi, feshi ve sözleşmeden doğan ihtilafların hukuk zemininde çözümlenmesi hizmetlerini sunmaktayız.

Vergi Hukuku
Vergi hukuku mevzuatı çerçevesinde, gerçek ve tüzel kişilere yönelik; dava öncesi uzlaşma faaliyeti, dava takibi, vergi cezalarının iptaline ilişkin başvurular ve düzeltme talebi işlemleri gibi vergi hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, ihtilaf ve davada avukatlık hizmetleri ve hukuk danışmanlığı sağlamaktadır.

Hukuk Danışmanlığı
Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, mevcut hukuki meseleler hakkında yol haritası belirlemek ve gelecekte vukua gelmesi muhtemel riskleri ifade ederek önleyici hukuk desteğinde bulunmak suretiyle yerli ve yabancı müvekkillerine ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk danışmanlığı vermektedir.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
ALKAN Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı müvekkillerine, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, şirketlere ve yatırımcılara yönelik olası uyuşmazlıklara ve risklere ilişkin hukuk danışmanlığı, tahkim ve dava takip hizmetleri sağlar.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru
ALKAN Hukuk Bürosu, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru hizmeti kapsamında; Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulması, başvuru öncesinde idari ve yargısal başvuru yollarının tüketilip tüketilmediğinin belirlenmesi ve başvuruya ilişkin kabul edilebilirlik koşullarının değerlendirilmesi işlemlerini Anayasa Mahkemesi nezdinde icra etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru
Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz; insan hak ve özgürlüklerinin ihlali iddiası üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunulması, iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediğinin değerlendirilmesi, başvurunun kabul edilebilirlik şartlarının incelenmesi işlemlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde icra etmektedir.

Arabuluculuk
ALKAN Hukuk Bürosu, arabuluculuk faaliyeti doğrultusunda; arabuluculuk sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, arabuluculuk faaliyetinde taraf vekilliği ve arabuluculuk anlaşma belgesinin icrası süreçlerinde temsil ve hukuki destek sunmaktadır.

Tahkim
Hukuki Büromuz; tahkim sözleşmelerinin düzenlenmesi, tahkim davası takibi, tahkim neticesinde verilen kararların tanınması, tenfizi ve iptali süreçlerinde yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmektedir.

Alkan Blog

Hukuki Makaleler
31 EKİM 2023
Reddi Miras (TMK m. 605 – 618)
Kategori Miras Hukuku
Reddi miras 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605 ila 618. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Reddi...

Okumaya Devam Et
30 EKİM 2023
Yasadışı Bahis Cezası (7258 Sayılı Kanun m. 5)
Kategori Ceza Hukuku
Yasadışı bahis cezası 2023 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Anılan Kanunu...

Okumaya Devam Et
27 EKİM 2023
Bölge İdare Mahkemesi
Kategori İdare Hukuku
Bölge İdare Mahkemesi 2576 sayılı Kanun ile kuruluşu, oluşumu ve görevleri düzenlenen genel görevli...

Okumaya Devam Et
26 EKİM 2023
Ölüm İzni Kaç Gündür, Kimleri Kapsar ve Ne Zaman Kullanılır?
Kategori Genel Hukuk, İş Hukuku
Çalışanlar, kanunda belirtilen dereceden yakınlarını kaybetmesi halinde, ölüm sebebiyle mazeret izni...

Çalışma Saatleri

Hafta İçi
Cumartesi
Pazar

Etiketler

Yorum Yaz

Oyunuz *

Zorunlu alanlar *